دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم این وبلاگ جهت ارتباط و اطلاع رسانی میان دانشجویان مکانیک دانشگاه صنعتی قم ایجاد شده است. http://qutmechanics.mihanblog.com 2014-07-22T20:49:21+01:00 text/html 2014-06-16T03:28:44+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان جزوه درس کنترل آلودگی محیط زیست (اصلاح شده)...! http://qutmechanics.mihanblog.com/post/497 <div align="center"><font color="#FF0000" size="4">جزوه درس کنترل آلودگی محیط زیست (اصلاح شده)</font><br><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=d1f7ac6e6caa4c1ea8cf7b03edc8b7a5" target="_blank" title="">دانلود</a><br></div> text/html 2014-06-15T11:50:39+01:00 qutmechanics.mihanblog.com فرشته حیدری محاسبات آنلاین چرخدنده ها http://qutmechanics.mihanblog.com/post/496 <font size="3" color="#33ccff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zakgear.com/Split_gear.jpg" alt="">&nbsp;<a href="http://www.zakgear.com/helicalgearmodels.html" target="_blank" title="">Spur and Helical Gear calculator</a></font><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tke.ir/static/eng-tools/tools_img/Stepan_Lunin_bevel_1.gif" alt="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.zakgear.com/Spiral_bevel_calculator.html" target="_blank" title="">Spiral Bevel calculator</a></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><font size="3" color="#33ccff"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font size="3" color="#33ccff"><o:p></o:p></font></span></p><div><font color="#33ccff" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zakgear.com/Involute_equation_1s.jpg" alt="">&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.zakgear.com/involute.html" target="_blank" title="">Involute calculator</a></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zakgear.com/Gear_pin_dimension.jpg" alt=""><a href="http://www.zakgear.com/Over_Pins.html" target="_blank" title="">Dimensions over(under)pins,balls or wire for an involute gear</a></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zakgear.com/spline_shaft.JPG" alt="">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.zakgear.com/External_Spline_IN.html" target="_blank" title="">Spline stress calculation</a></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2014-06-10T03:25:23+01:00 qutmechanics.mihanblog.com فرشته حیدری نمونه سوالات مکانیک شکست http://qutmechanics.mihanblog.com/post/495 <font size="2">سوالاتی که دکتر راستی پیشنهادکردند:</font><br><div><a href="http://saue.comule.com/up/0ba2648acd23.jpg" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2">نمونه1</font></a></div><div><font color="#3366ff" size="2"><br></font></div><div><a href="http://saue.comule.com/up/db4955263e6c.jpg" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2">نمونه2</font></a></div> text/html 2014-06-08T03:09:23+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان قابل توجه بروبچه های انتقال حرارت استاد حاج علی گل! http://qutmechanics.mihanblog.com/post/494 همون طور که میدونید فصل 6 از روی اینکورپرا نیست!<br>از روی فصل 2 کتاب انتقال حرارت جابه جایی&nbsp; Bejan!<br>اینم لینک <a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=87253f15c97b1647e97bec9a51b6b03b" target="" title="">دانلود</a>.<br>امیدوارم به کار بیاد :)<br>یا علی<br> text/html 2014-06-08T01:15:06+01:00 qutmechanics.mihanblog.com امین جعفری سوالات طراحی احزا1 http://qutmechanics.mihanblog.com/post/493 <font face="times new roman, times, serif" size="4">سلام</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">شماره سوالات پیشنهادی دانشحویان برای درس طراحی اجزا1 استاد تقی زاده در زیر آمده است:</font></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 1: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; --------------</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 2: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp; و &nbsp; &nbsp;3 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; &nbsp;4 &nbsp; و &nbsp; 5 &nbsp; و &nbsp; 9 &nbsp;و &nbsp; 13 &nbsp; و &nbsp; 14 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; &nbsp;30 &nbsp; و &nbsp; 33 &nbsp; و &nbsp; 34</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل &nbsp;3: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 15 &nbsp;و &nbsp;35 &nbsp; و &nbsp; &nbsp; 44 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 64 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 65 &nbsp; و &nbsp; 80 &nbsp; و &nbsp; 91 &nbsp; &nbsp;و &nbsp;107 &nbsp; و &nbsp; 130 &nbsp; و &nbsp; 126</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 4: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; و &nbsp; &nbsp;16 &nbsp;و &nbsp; 51 &nbsp; و &nbsp;70 &nbsp; و &nbsp;76 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 85 &nbsp; و &nbsp; 94 &nbsp; &nbsp; و &nbsp;98 &nbsp; &nbsp; و &nbsp;102 &nbsp; و &nbsp; 106</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 5: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; &nbsp;3 &nbsp; و &nbsp; 5 &nbsp; و &nbsp; 9 &nbsp; و &nbsp; 12 &nbsp; و &nbsp;13 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 26 &nbsp; و &nbsp; &nbsp;27 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 28 &nbsp; و &nbsp; &nbsp;29 &nbsp; و &nbsp; 30&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل6: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-------------</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 7: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 2 &nbsp;و &nbsp;19 &nbsp; و &nbsp; 21 &nbsp; و &nbsp; 28 &nbsp; و &nbsp; 31 &nbsp; و &nbsp;33 &nbsp; و &nbsp;37 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 40 &nbsp; و &nbsp; 41</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 8: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; &nbsp; و &nbsp; 4 &nbsp; و &nbsp;11 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 14 &nbsp; و &nbsp;29 &nbsp; و &nbsp;32 &nbsp; و &nbsp; 47 &nbsp; و &nbsp;48 &nbsp; و &nbsp; 75 &nbsp; و &nbsp; 77</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 9: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7 &nbsp; و &nbsp; 8 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; &nbsp;23 &nbsp; و &nbsp; 29 &nbsp;و &nbsp; 35 &nbsp; و &nbsp;37 &nbsp;و &nbsp; 44 &nbsp; و &nbsp; 47 &nbsp; و &nbsp; 51 &nbsp; و &nbsp;55</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">فصل 10: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp; &nbsp;و &nbsp;18 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 19 &nbsp; و &nbsp; 20 &nbsp; و &nbsp; 28 &nbsp; و &nbsp;29 &nbsp; &nbsp;و &nbsp; 36 &nbsp; و &nbsp; 37 &nbsp; و &nbsp; 38 &nbsp; و &nbsp;41</font></div><div><br></div><div><br></div><div>سوالات از کتاب شیگلی ویرایش 9 می باشد.</div><div>گروهی که مسئول ارائه فصل های 1 و 6 بودند سوال های خود را ارائه ندادند.</div><div><br></div><div style="text-align: left;">موفق باشید</div><div style="text-align: left;"><br></div><div><br></div> text/html 2014-06-05T01:48:51+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان قابل توجه بروبچه های CFD دار! http://qutmechanics.mihanblog.com/post/492 <font size="2">همون طور که میدونید فصل&nbsp;7 یعنی حجم محدود تا آخر نفوذ میاد. بنابر گفته استاد اسلاید های این بخش از روی کتاب سیالات محاسباتی versteeg هست.<br>از اونجایی که هدف ما جلب رضایت شماست، لینک دانلود این کتاب قرار داده شده! اگر <u>اشتباه نکنم</u>(نسبت به وبلاگ استاد دائم الچک باشید چون بچه ها کامنت گذاشتن تا آخر نفوذ یعنی دقیقا تا کجا!!)فصل 4 کتاب توی امتحان میاد<br>موفق باشید<br>یا علی</font><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/55/511caa3601d389586f56b2850a051137/12dd.jpeg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=9a13ba953d0aebcb5574e7b110903ea7" target="_blank" title=""><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="4">download</font></b></font></a><br> text/html 2014-06-04T13:07:31+01:00 qutmechanics.mihanblog.com مائده دانائیان تمرینات و نکات مهم دروس انتقال حرارت و مبانی برق 2 http://qutmechanics.mihanblog.com/post/491 تمرینات پیشنهادی استاد فاطمی نیا برای فصل 5 انتقال حرارت به همت آقای صالحی:<div><br></div><div><a href="http://www.uplooder.net/img/image/9/7511ff5284282e4ce2403436306f2b32/tamriin.jpg" target="" title="">صفحه ی اول</a></div><div><a href="http://www.uplooder.net/img/image/67/38dabd9db2631fc1d329a49035af3293/tamriin2.jpg" target="" title="">صفحه ی دوم</a></div><div><br></div><div><br></div><div>ایشون گفتن احتمالا از حل عددی سوال نمیاد ولی حل عددی رو هم بلد باشید.یک برگه فرمول برای امتحان به همراه ماشین حساب داشته باشید.</div><div>همچنین گفتن امتحان شبیه امتحان میان ترم نیست.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>همچنین تمرینات پیشنهادی استاد خزائلی برای مبانی برق2 :</div><div><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=b329eb2722adaaf5472148807cbef1ca" target="" title="">تمرینات</a></div><div><br></div><div>هم چنین قابل توجه کسانی ک نبودند،امتحان از کلیه ی فصول گرفته میشه،و فرمول هارو باید حفظ کنیم.</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2014-06-03T16:07:40+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان سامانه erp! http://qutmechanics.mihanblog.com/post/490 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="text-align: justify; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><font size="4">سلام؛</font></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: justify;"><br></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: justify;"><font size="2">دوستان تا به حال به <b style="background-color: rgb(255, 153, 0);">سامانه پرتال دانشجویی جدید</b> سر زدید؟&nbsp;</font><span style="font-size: small;">آدرسش اینه:</span></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: center;"><a href="http://erp.qut.ac.ir/SubSystem/Portal/Index1/Login/Login2.aspx" target="_blank" title=""><font size="3">http://erp.qut.ac.ir/SubSystem/Portal/Index1/Login/Login2.aspx</font></a></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: justify;"><font size="2">من چند وقت پیش شنیده بودم که تو دانشگاه دارن سامانه <i>یه چی آر پی (!) </i>نصب می کنن، اما دقیق نمی دونستم چیه؟&nbsp;</font><span style="font-size: small;">اما لینکش در سایت دانشگاه نظرم رو جلب کرد.</span></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: justify;"><font size="2">پرتال تر و تمیزی به نظر میاد! از دانشگاهمون بعید بود!&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"></font></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: justify;"><font size="2">حالا در هر صورت اگر مثل من تا به حال از وجود این سامانه بی اطلاع بودید یه سری بهش بزنید؛ <b>محیط کارش بهتر</b> از سامانه فعلیه و <b>امکانات بیشتری</b> داره. </font><span style="font-size: small;">رمز عبورش هم کد ملی تونه.</span></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><div style="text-align: justify;"><font size="2" style="background-color: rgb(102, 255, 153);">همچنین<u>&nbsp;کارت ورود به جلسه امتحان</u> رو می تونید از این سامانه دریافت کنید. کارت ورود به جلسه توی سامانه قبلی شماره صندلی نداره برای من، اما تو این یکی داره!</font></div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote> text/html 2014-06-01T12:19:10+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان تمرینات ارتعاشات سری چهارم http://qutmechanics.mihanblog.com/post/489 برای دانلود <a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=980aadf44113f56f21e87624230e2e23" target="" title="">اینجا </a>را کلیک کنید<br> text/html 2014-05-31T05:07:06+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان سوالات مهم طراحی اجزا 2 http://qutmechanics.mihanblog.com/post/488 <p class="a" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; color: white; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: maroon; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">شماره سوالات مهم درس طراحی اجزای 2 از نگاه دکتر قنبری:</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; color: white;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"><font size="3">فصل 14: 6، 10، 17 و 24<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="a" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"><font size="3">فصل 15: 5 و 14<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="a" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;فصل16: 1، 5، 11، 14 و 26.<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="a" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"><font size="3">کتاب طراحی اجزای شیگلی، ویراست 9.</font></span></p> text/html 2014-05-21T06:39:53+01:00 qutmechanics.mihanblog.com فرشته حیدری کتاب متالورژی Dieter http://qutmechanics.mihanblog.com/post/487 <div><font size="2">فصل های تدریس شده:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://s5.picofile.com/file/8123960400/chapter7.pdf.html" target="_blank" title="" style="font-size: small;"><font color="#cc33cc">فصل7</font></a></div><div><div><a href="http://s5.picofile.com/file/8123960734/chapter14.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="2" color="#cc33cc">فصل 14</font></a></div></div> text/html 2014-05-21T04:00:00+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان اسلاید های علم مواد استاد هاشمی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/441 <p><u>به نام خدا</u></p><p>سلام مجدد خدمت همه ی دوستان؛</p><p>&nbsp;</p><p align="center"><font size="2">برای دانلود اسلاید های درس<u> علم مواد استاد هاشمی، </u>به لینک های زیر مراجعه کنید:</font></p><p align="center"><font color="#ffffff" size="2"><br></font></p><p align="center"></p><ul><li><font style="background-color: rgb(204, 0, 0); " color="#ffffff" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/6694399834876587804?info" target="_blank" title="">جلسه ی اول</a>&nbsp;(گروه بندی مواد)</font></li><li><font style="background-color: rgb(255, 102, 0); " color="#ffffff" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/1916736538927864421?info" target="_blank" title="">جلسه ی دوم&nbsp;</a>(بلور شناسی مواد)</font></li><li><font style="background-color: rgb(255, 204, 0); " color="#ffffff" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/5598849555061107243?info" target="_blank" title="">تصاویر متحرک</a>&nbsp;انواع شبکه های بلوری</font></li><li><font style="background-color: rgb(51, 204, 0); " color="#ffffff" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/8568734251156815697?info" target="_blank" title="">جلسه ی سوم&nbsp;</a>(جهات و صفحات کریستالی)</font></li><li><font style="background-color: rgb(51, 102, 255); " color="#ffffff" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/1023587871675571852?info" target="_blank" title="">جلسه ی چهارم</a>&nbsp;(عیوب کریستالی)</font></li><li><font style="background-color: rgb(204, 51, 204); " color="#ffffff" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/3630404903881278491?info" target="_blank" title="">جلسه ی پنجم</a>&nbsp;(پراش پرتوی ایکس)</font></li><li><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(255, 0, 0); " size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/6999988682741476258?info" target="_blank" title="">جلسه ی ششم</a>&nbsp;(خواص مکانیکی مواد)</font></li><li><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/7136532751171875285?info" target="_blank" title="">جلسه ی هفتم</a>&nbsp;(دیاگرام های فازی)</font></li><li><font size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/7335069924062803041?info" target="_blank" title="" style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 0);">جلسه ی هشتم</a><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 0);">&nbsp;(دیاگرام های فازی-بخش دوم)</span></font></li><li><font size="2"><a href="http://bayanbox.ir/id/1146923759126007177?info" target="_blank" title="" style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(51, 255, 51);">جلسه ی نهم</a><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">&nbsp;( دیاگرام فازی آهن-کربن)</font></font></li></ul><div><font color="#ffffff" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><i><font color="#666666"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">به منظور دسترسی آسانتر دانشجویان و درخواست آنان این پست مجددا در صفحه اول قرار گرفت.&nbsp;<span style="font-size: x-small;"><sup>آخرین به روز رسانی (4-10-92)</sup></span></font></i></p></div><p></p> text/html 2014-05-19T12:33:56+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان تخفیف فوق العاده برای ثبت نام آزمون های آزمایشی مدرسان شریف http://qutmechanics.mihanblog.com/post/486 <div><font><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffff" size="4"><b style="background-color: rgb(153, 153, 153);">&nbsp;&nbsp;</b><b style="background-color: rgb(255, 0, 0);">"تمدید شد"&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right; font-size: large;"><font color="#ff0000"><b><br></b></font></div></font></div><font size="3"><div style="text-align: center;">به اطلاع دانشجویان علاقه مند به شرکت در <u>کنکور کارشناسی ارشد در سال آینده</u> می رساند:</div></font><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.modaresanesharif.ac.ir/images/stories/logo_guidline_small.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">ثبت نام آزمونهای آزمایشی مدرسان شریف، با <b>60% تخفیف</b> ---&gt; 240 هزار تومان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">دریافت بسته های آموزشی با <b>30% تخفیف</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">شروع آزمون ها از مهرماه سال جاری</font></div></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><hr></div><div style="text-align: left;"><font size="2"><b>متقاضیان برای ثبت نام اطلاعات خود را شامل</b></font></div><div style="text-align: left;"><font size="2"><b>&nbsp;(نام و نام خانوادگی، شماره تماس و شماره دانشجویی)</b></font></div><div style="text-align: left;"><b><font size="2">&nbsp;</font></b><b><font size="2">به آدرس زیر ایمیل نمایند.</font></b></div><div style="text-align: left;"><font size="2">{آقای محمد حسین زمانی}</font><b style="font-size: large;">&nbsp;</b><span dir="LTR" style="font-size: large; font-weight: bold; font-family: Calibri, sans-serif;"><a href="mailto:zamanimhy@gmail.com">zamanimhy@gmail.com</a></span></div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;">بدیهی است تخفیف <b><font size="5" style="background-color: rgb(255, 102, 102);">فقط</font></b> شامل کسانی خواهد بود که از این طریق ثبت نام کرده باشند.</div> text/html 2014-05-17T06:21:53+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان جزوه کارگاه جوش استاد فضلی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/485 جزوه کارگاه جوش(با ناقصی!!!)<br><a href="http://www.uplooder.net/img/image/17/32c81645e7569ef0cb9ba6c4f765c487/20140517_IMG_0082.JPG" target="" title="">عکس 1</a><br><a href="http://www.uplooder.net/img/image/6/118bbe1530def6f790fc3e414d0fb21b/20140517_IMG_0083.JPG" target="" title="">عکس2 </a><br><a href="http://www.uplooder.net/img/image/22/48ad67a146386bdb5f4eba0d7b516a29/20140517_IMG_0084.JPG" target="" title="">عکس 3</a><br><a href="http://www.uplooder.net/img/image/95/cd912a5c1532d0b3a3cb5773f91a5c6d/20140517_IMG_0085.JPG" target="" title="">عکس 4</a><br><br> text/html 2014-05-13T05:51:48+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان اطلاعیه آزمون فنی حرفه ای برای شرکت کنندگان در دوره Abaqus http://qutmechanics.mihanblog.com/post/484 <div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">متن ایمیل استاد بدین شرح است:<br><br><font size="3"><b>با سلام و عرض ادب<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br></b></font></div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><b>امتحان کتبی اباکوس در تاریخ 26 اردیبهشت برگزار می شود سوالات به پیوست ارسال شده از امتحان نترسید کافیه که یه بار به این سولات نگاهی بندازید تا قالب کلی سولات دستتون بیاد زمان امتحان عملی نیز متعاقبا اعلام خواهد شد به دوستانتان هم اطلاع دهید کارت ازمون را هم از سایت فنی وحرفه ای بگیرید هر سوالی هم داشتید به شماره 37231100زنگ بزنید یا حضورا به فنی وحرفه شماره پنج امام حسین(ع )واقع در میدان محلاتی مراجعه کنید اگه هم با بنده کاری داشتید به ایملیم پیغام بفرستید</b></font><span class="Apple-converted-space"><font size="3"><b> </b></font><br><br>در ضمن دوستان اگر سوالی داشتند میتونن به استاد ایمیل بزنن:<br></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: nowrap; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;">mollaloo.m@gmail.com<br>mohsen_ali_1061@yahoo.com<br><br>در ضمن سوالاتم برامون میل کردن!!!<br><a href="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/bdc27097f1ba09fb1.pdf" target="" title="">1&nbsp; </a><br><a href="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/bdc27097f1ba09fb1.pdf" target="" title=""> </a><a href="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/bdc21f9be6aff1352.pdf" target="" title="">2</a> <br><a href="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/bdc2a7ff476605753.docx" target="" title="">3</a><br><a href="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/bdc25d44359b07144.pdf" target="" title="">4</a><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=e893572f6792d1f3495efaf78626af29" target="" title="">5</a><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=cac50cbb829d6c70b8864be3d91eef26" target="" title="">6</a><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=cbff122cdc36449e165431a7c92d02ed" target="" title="">7</a></span></div>