دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم این وبلاگ جهت ارتباط و اطلاع رسانی میان دانشجویان مکانیک دانشگاه صنعتی قم ایجاد شده است. https://telegram.me/Mech_Eng_qut آدرس کانال تلگرامی انجمن http://qutmechanics.mihanblog.com 2015-11-27T04:52:59+01:00 text/html 2015-11-25T17:22:53+01:00 qutmechanics.mihanblog.com انجمن علمی کارگاه مقاله نویسی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/636 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8224731568/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="793" hspace="0" vspace="0" width="560"></div> text/html 2015-11-17T20:44:12+01:00 qutmechanics.mihanblog.com انجمن علمی بازدید علمی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/635 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8223316968/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="425" hspace="0" vspace="0" width="571"></div> text/html 2015-11-15T11:23:38+01:00 qutmechanics.mihanblog.com رضا کریمی مهرانی کارگاه اتومکانیک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/634 <br><br><br><br><br><div align="center"><font size="4">سلام دوستان, جهت دانلود پروژه های زبان کارگاه اتومکانیک <font size="5"><a href="http://s3.picofile.com/file/8222851842/Auto_Mechanics_2.zip.html" target="_blank" title="اتومکانیک">اینجا </a></font>کلیک کنید.</font><br></div><br><br> text/html 2015-11-09T15:59:25+01:00 qutmechanics.mihanblog.com انجمن علمی بازدید علمی شرکت الکتروفن http://qutmechanics.mihanblog.com/post/633 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ht2w_بازدید_علمی.png" alt="" align="bottom" border="0" height="368" hspace="0" vspace="0" width="532"></div> text/html 2015-11-07T16:37:58+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد امامی طراحی آبشش مصنوعی + عکس http://qutmechanics.mihanblog.com/post/632 <font size="2">آبشش مصنوعی توسط «جیبیون یئون» طراح کره‌ای با نام «تریتون» طراحی شده است. ماسک تریتون فناوری است که به جای آبشش عمل می‌کند و شخص می‌تواند مانند ماهی در آب نفس بکشد.</font><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/11/6/244795_626.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><font color="#FF0000" size="3">ادامه مطلب </font> text/html 2015-10-27T16:52:29+01:00 qutmechanics.mihanblog.com انجمن علمی دوره آموزشی fluent http://qutmechanics.mihanblog.com/post/631 &nbsp; <br><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/33ha_fluent_فلوئنت.jpg" alt="" align="bottom" height="743" hspace="0" border="0" vspace="0" width="525"><br><br><br><font size="5"><b>مدرس : دکتر احترام</b></font><br></div> text/html 2015-10-27T06:28:30+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد امامی تمرین ارتعاشات http://qutmechanics.mihanblog.com/post/630 <div align="center"><a href="http://s3.picofile.com/file/8216555792/Homework_Set_1.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="5">Homework_Set_1</font></a><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/8219394318/Homework_Set_2.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="5">Homework_Set_2</font></a><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/8216555800/Homework_Set_3.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="5">Homework_Set_3</font></a><br><br></div> text/html 2015-10-14T08:12:51+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد امامی اطلاعیه http://qutmechanics.mihanblog.com/post/629 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بسمه تعالی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:30.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">کلاس تئوری آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:30.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">جلسه اول: چهارشنبه 22/7/1394- ساعت 12:30 الی 13:30- کلاس 101</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:30.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">جلسه دوم: سه شنبه 29/7/1394- ساعت 12:30 الی 13:30- کلاس 101</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:30.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">حضور دانشجویان دو گروه در کلاسهای فوق الزامی است.</span></b><a name="_GoBack"></a><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2015-10-06T16:57:02+01:00 qutmechanics.mihanblog.com انجمن علمی دوره آموزشی متلب matlab http://qutmechanics.mihanblog.com/post/627 <div align="center"><img src="http://www.pic.tooptarinha.com/images/2l3t6f0ks2funhqwmeym.jpg" alt="" height="762" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="541"></div> text/html 2015-09-30T06:55:24+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد امامی نظرسنجی ساعت برگزاری دوره Fluent http://qutmechanics.mihanblog.com/post/626 &nbsp;<font size="2">انجمن&nbsp; علمی مکانیک در نظر دارد <font color="#FF0000" size="3"><b><font color="#000000" size="2"> </font>دوره آموزشی نرم افزار Fluent</b></font>&nbsp; را درترم جاری برگزار کند<br><br></font><font color="#33CCFF" size="3"><b>جهت تعیین زمان برگزاری&nbsp; دوره در نظر سنجی شرکت نمایید</b></font><br><br><br><img src="http://mechssa.iut.ac.ir/uploads/mechssa/fluent1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font color="#33CCFF" size="3"><b><br><br></b></font> text/html 2015-08-02T14:57:06+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد امامی قابل توجه داوطلبین شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 95 http://qutmechanics.mihanblog.com/post/625 <div align="center"><span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><font size="3"><b>دوستان با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 95 به شرح زیر تغییر </b></font></span><span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><font size="3"><b>کرد<br></b></font></span><br><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="2"><b>اگر حرفی ، نظری ، پیشنهادی در این رابطه دارید ما را از لطف خود محروم نکنید.</b></font></span><br><br></div><img src="http://s3.picofile.com/file/8203857976/1_1_2006_11_10_53_PM.jpg" alt="" align="right" border="0" height="343" hspace="0" vspace="0" width="531"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8203858042/1_1_2006_11_38_13_PM.jpg" alt="" align="right" border="0" height="162" hspace="0" vspace="0" width="528"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br></div> text/html 2015-06-26T13:04:29+01:00 qutmechanics.mihanblog.com انجمن علمی انتقال حرارت1 و ترمودینامیک 2 http://qutmechanics.mihanblog.com/post/622 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <br>باسلام دوستانی که انقال حرارت 1 با <b>دکتر صاحبی</b> دارند, جهت ارائه پروژه روز چهارشنبه دهم تیرماه از ساعت 9 صبح به بعد جهت ارائه پروژه در محل کلاس حضور داشته باشند.<br><br>و همچنین دانشجویان عزیز <span> تمهیدات لازم برای اجرای برنامه کامپیوتری رو بیاندیشید (اعم از آوردن لپ تاب به صورت شخصی یا گروهی برای اجرای برنامه یا هر تمهید معقول دیگری)<br><br>دوستان توجه داشته باشید که علاوه بر </span><span>برنامه کامپیوتری باید <b>گزارش مکتوب</b> هم ارائه بشود.<br><br><br><br></span><span>ان شاء الله برگه های دروس ترمودینامیک 2 و انتقال حرارت 1 هم در همون روز قابل روءیت خواهد بود. توصیه بر این است که همه دانشجویان برای دیدن برگه هاشون تشریف بیاورند تا احیانا حقی از کسی ضایع نشود.<br><br><br><br><b>به دوستان خود اطلاع دهید.</b><br><br>باتشکر<br><br><br></span> </font> text/html 2015-06-22T19:49:54+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان نمونه سوال امتحانی ماشین های کنترل عددی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/621 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><font size="3"><a href="http://uplod.ir/rxh4oe05mec6/IMG_20150225_100122.jpg" target="_blank" title="">دانلود نمونه سوال درس ماشین های کنترل عددی</a></font></div><div><font size="2">(برگه امتحان دوره گذشته)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">با تشکر از آقای خرمی راد</font></div></div> text/html 2015-06-14T19:00:19+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان خواسته ی بزرگ http://qutmechanics.mihanblog.com/post/619 <div style="text-align: center;"><div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3">این که توقع داشته باشی مسئولین آموزشی دانشگاهت،</font></div><div><font size="3">موقع چیدن <u>تقویم آموزشی</u>،&nbsp;نیم نگاهی هم به تقویم روی میزشون&nbsp;داشته باشن،</font></div><div><font size="3">و حواسشون باشه امتحانات تو ماه رمضان نیوفته، خواسته ی خیلی بزرگیه؟</font></div><div><font size="7" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font size="7" color="#ff0000"><b>؟</b></font></div><div><br></div><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: right;">__________________________________________</div><div style="text-align: right;"><sup><span style="font-size: 9.16666698455811px;">محض اطلاع:&nbsp;</span>در اینترنت سایتی وجود داره به نام time.ir . قابلیت <u>تبدیل تاریخ شمسی به قمری</u></sup></div><div style="text-align: right;"><sup>برای <b>60 سال آینده</b> در این سایت فراهمه.</sup></div><div></div><div></div></div> text/html 2015-06-13T19:10:56+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان حل تمرین دینامیک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/620 <font size="2">سوالات حل شده در کلاس حل تمرین دینامیک از فصل های 4، 5 و 6</font><div><font size="2">از کتاب مریام ویراست 6:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">4: 22 29 97</font></div><div><font size="2">5: 25 33 55 108 115 143 183</font></div><div><font size="2">6: 24 31 103</font></div>