دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم این وبلاگ جهت ارتباط و اطلاع رسانی میان دانشجویان مکانیک دانشگاه صنعتی قم ایجاد شده است. http://qutmechanics.mihanblog.com 2014-04-22T22:48:46+01:00 text/html 2014-04-22T11:42:53+01:00 qutmechanics.mihanblog.com مائده دانائیان دستاوردی نو از صنعتی قم،در مسیر پیشرفت... http://qutmechanics.mihanblog.com/post/479 <font size="3">استفاده از نمکدان های با درب باز شو-بسته شوی خوشگل و مامانی در سلف دانشگاه،به عنوان جایگزین کاسه و لیوان یه بار خیلی مصرف را به جامعه ی دانشگاهی دانشگاه صنعتی قم تبریک عرض میکنم.</font><div><font size="3">باشد ک در لیست عملکردهای چشمگیر دانشگاه در سال جاری قرار بگیرد،ان شااااااااءا...</font></div><div><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/204/611619/1.jpg" style="max-width:300px"><div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/204/611619/2.jpg" style="max-width:300px"></div></div><div><br></div><div align="left"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/204/611619/3.jpg" style="max-width:300px"></div> text/html 2014-04-20T13:23:18+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان تمرینات ارتعاشات سری سوم http://qutmechanics.mihanblog.com/post/478 <a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=bfe9647e30639faa68ec3d5e86b170cb" target="_blank" title="">دانلود </a>در فرمت pdf<br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=c990b902a9f93e70e005187f8585bec6" target="_blank" title="">دانلود </a>در فرمت doc<br><br><br><font size="2">توجه: مهلت تحویل حل تمرینات تا روز 13 اردیبهشت است</font><br> text/html 2014-04-18T01:44:41+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان کارگاه آموزش اسپارک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/477 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/40/01b24775932d7342c398ffeaf5c20a75/Untitled-2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2014-04-17T06:18:10+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان صرفا جهت یادآوری http://qutmechanics.mihanblog.com/post/476 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://www.tibf.net/images/poster.png" alt=""><br><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;"><span style="font-size: medium;">دوستانی که مایل به دریافــــــــت</span></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;"><font size="3"></font><b style="font-size: medium;">بن کتاب</b><font size="3">&nbsp;</font><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma; text-align: justify;">بیست و هفتمین نمایشــگاه</span></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;بین المللی کتاب تهران هستند&nbsp;</span><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma; text-align: justify;">به</span><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;سایـــت</span></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><font size="6"><a href="http://www.tibf.net/" target="_blank" title="" style="color: rgb(68, 161, 199); text-decoration: none; outline: none;">w w w . t i b f . n e t&nbsp;</a></font></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;"><br></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; line-height: 17px;"><font size="3">مراجعه فرماینـد.&nbsp;(با پرداخت 30 هزار تومان&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">معادل</span></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; line-height: 17px;"><br></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; line-height: 17px;"><span style="font-size: medium;">60 هزار&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">تومان بن دریافت خواهید کــــــــــــــــــــــرد.)</span></div></div><div style="text-align: center;"><font size="3"></font></div> text/html 2014-04-10T08:34:23+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان کتاب ارتعاشات کتاب آنالیز ارتعاشات Rao V. Dukkipati + حل مسائل http://qutmechanics.mihanblog.com/post/475 حلل ارتعاشات کتاب آنالیز ارتعاشات Rao V. Dukkipati<br>البته شایدم مربوط به کتاب مکانیک ارتعاشات همین مولف باشه!<br>به هر حال کیفیت پایین و نا مطلوب تصاویر را به بزرگی خودتون ببخشید!<br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=645f8da8f8ac36dad5b43ccda85f486e" target="_blank" title="">دانلود</a> حل مسائل<br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=a4d3a8ce1b8437b59769e435be454c33" target="_blank" title="">دانلود</a> کتاب<br> text/html 2014-04-07T14:02:52+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان اطلاع رسانی/ انتقال حرارت استاد حاج علی گل http://qutmechanics.mihanblog.com/post/474 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#003333"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#003333">کوییز از فصل دوم، 30 فروردین/&nbsp;میان ترم از سه فصل، 6 اردیبهشت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#003333"><br></font></b></div> text/html 2014-04-03T14:18:32+01:00 qutmechanics.mihanblog.com فرشته حیدری فایلهای آموزشی آشنایی با نرم افزار ABAQUS http://qutmechanics.mihanblog.com/post/473 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="font-family: SWRomns; color: rgb(55, 96, 146);"><font size="2"><br></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="font-family: SWRomns; color: rgb(55, 96, 146);"><font size="2">ABAQUS</font></span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;2 Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">یک نرم افزار شبیه ساز بسیار قدرتمند جهت تحلیل مسائل مهندسی می باشد . اساس کار این نرم افزار روش اجزای محدود بوده و محدوده وسیعی از مسائل مهندسی را می توان با استفاده از آن تحلیل کرد .در</span></b><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="font-family: SWRomns; color: rgb(55, 96, 146);"><font size="2">ABAQUS</font></span></b><span dir="RTL" style="text-align: justify;"></span><span dir="RTL" style="text-align: justify;"></span><b style="text-align: justify;"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;2 Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">مجموعه کاملی از المان های مختلف وجود دارد که این المان ها شبیه سازی بیشتر مواد و سازه های مهندسی در این نرم افزار را ممکن می سازد. در</span></span></b><b style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="font-family: SWRomns; color: rgb(55, 96, 146);"><font size="2">ABAQUS</font></span></b><b style="text-align: justify;"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;2 Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;<span lang="FA">می توان انواع فلزات ، لاستیک ها ، پلیمر ها ، کامپوزیت ها ، بتون های تقویت شده ، انواع فوم های مختلف ، مواد زئوتکنیک مانند خاک و . . . را مدل کرد.</span></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;2 Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">در این نرم افزار می توان بسیاری از مسائل مهندسی همانند مسائل سازه ای ، انتقال حرارت ، انتقال جرم ، آنالیز کوپله حرارتی- جا به جایی ، آنالیز کوپله حرارتی- الکتریکی ، آکوستیک ، مکانیک خاک ، آنالیز پیزو الکتریک ، آنالیز الکترو مغناطیسی و دینامیک سیالات را شبیه سازی نمود به همین سبب بیشتر مسائل در حوزه مهندسی مکانیک ، مهندسی عمران ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی مواد در</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: SWRomns; color: rgb(55, 96, 146);"><font size="2">ABAQUS</font></span></b><b><span style="font-family: '2 Lotus'; font-size: 12pt;">&nbsp;<span lang="FA">قابل تحلیل خواهند بود.</span></span></b><b><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s5.picofile.com/file/8118840584/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA_%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87.rar.html" target="_blank" title="" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#3333ff">بررسی ارتعاشات یک لوله</font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#3333ff"><a href="http://s5.picofile.com/file/8118840784/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D9%86%D8%B4.rar.html" target="_blank" title=""><span style="font-size: 10pt;"><font color="#3333ff">بررسی تمرکز تنش</font></span></a><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#3333ff"><a href="http://s5.picofile.com/file/8118840918/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D8%B1_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1.rar.html" target="_blank" title=""><span style="font-size: 10pt;"><font color="#3333ff">طراحی تیر یک سر&nbsp;گیردار</font></span></a><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://s5.picofile.com/file/8118841050/abaqusfracture.rar.html" target="_blank" title=""><font color="#3333ff" size="2">تحلیل شکست</font></a></p> text/html 2014-03-15T10:20:26+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان تمرینات ارتعاشات سری دوم http://qutmechanics.mihanblog.com/post/471 برای دانلود تمرینات در فرمت doc <a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=a66293f218d97956b1b5936ca3be2f25" target="_blank" title="">اینجا </a>را کلیک کنید<br><br><br>برای دانلود تمرینات در فرمت pdf <a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=bf2458aa912a8d12d63e9a1fa5f38cc9" target="_blank" title="">اینجا </a>را کلیک کنید<br><br> text/html 2014-02-22T11:29:14+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان تمرینات ارتعاشات سری اول http://qutmechanics.mihanblog.com/post/470 دانلود تمرینات با فرمت <a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=4ef82283aea5721a2d54eafbd626755c" target="_blank" title="">doc</a><br><br>دانلود تمرینات با فرمت <a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=5aa08e94c413e4c46d7d2394bc4753f1" target="_blank" title="">pdf</a> text/html 2014-02-09T15:50:24+01:00 qutmechanics.mihanblog.com فرشته حیدری دانلود کتاب روش المان محدود Daryl L.Logan http://qutmechanics.mihanblog.com/post/469 <font size="2">منبعی که آقای دکتر قنبری معرفی کردندودراختیار دانشجویان قرار دادند.</font><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://zicv.site88.net/up/550e0ba9e1c4.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><a href="http://s5.picofile.com/file/8112659184/Logan_A_First_Course_in_the_Finite_Element_Method.rar.html" target="" title="">دانلودdownload</a></font></div><div><br></div><div><font size="2">رمز فایل:شماره کلاس</font></div> text/html 2014-01-29T09:18:19+01:00 qutmechanics.mihanblog.com مائده دانائیان نظرسنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی...:D http://qutmechanics.mihanblog.com/post/468 <font size="3" color="#ff0000"><b>لیدیز اند جنتلمن،</b></font><div><font size="3" color="#33cc00"><b>سلام</b></font> <b><font size="5" color="#993399">و خسته نباشید</font><font size="2" color="#ffcc33"> بخاطر انتخاب واحد هرترم جان فرسا تر از ترم قبل...</font></b></div><div><b><font size="2" color="#ffcc33"><br></font></b></div><div><br></div><div><font size="2" color="#3333ff"><b>خواستم</b></font> <font color="#cc66cc"><font size="3"><b>از این تریبون</b></font> </font><b><font size="4" color="#ff6600">نظرات گرانبار</font></b> <b><font size="6" style="background-color: rgb(153, 153, 153);">شمارو </font><font size="3" color="#006600">در مورد برگزاری</font></b><font size="6" color="#3366ff" style="background-color: rgb(51, 255, 255);"> یک مسابقه</font> &nbsp;<font color="#663366"><b><font size="2">در حد البته</font></b></font></div><div><font color="#663366"><b><font size="3" style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><br></font></b></font></div><div><font color="#663366"><b><font size="2"></font><font size="3" style="background-color: rgb(255, 153, 255);">داشنگاه نُقلی</font><font size="2"> خودمون بپرسم،</font></b></font></div><div><font size="7" color="#33ff33" style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><br></font></div><div><font size="7" color="#33ff33" style="background-color: rgb(255, 255, 153);">نظر شما چیه؟</font></div><div><b style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font color="#ffcc99"><font size="3"><br></font></font></b></div><div><b style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font color="#ffcc99"><font size="3">چه مسابقه ای را </font><font size="4">می توان</font><font size="3"> برگزار کرد؟</font></font></b></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></b></font></div><div><font size="3" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(0, 0, 0);">موشک آبی؟موشک کاغذی؟نجات تخم مرغ؟پل و سازه های ماکارونی؟گلایدر؟و یا هر آنچه ک نظر شماست...</b></font></div><div><font size="5" color="#33cc00"><b><br></b></font></div><div><font size="5" color="#33cc00"><b>بی صبرانه منتظریم...</b></font></div><div><br></div><div><font size="3" color="#9999ff"><b>یا علی...</b></font></div> text/html 2014-01-18T17:28:02+01:00 qutmechanics.mihanblog.com مائده دانائیان معترضین به نمرات دروس ترمودینامیک 1و2 استاد کهندانی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/462 <font size="2">سلام بر مکانیک های جان...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font><div><b style="font-size: small;">اول</b><font size="2"> اینکه</font><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"> <b><font size="4">عید همگی مبارک...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></b></span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">و <b>دوم</b> اینکه </font></div><div><font size="2"><b>استاد کهندانی</b> فرمودن <b>معترضین به نمرات ترمودینامیک 1 و 2</b> یک روز رو مشخص کنن تا ایشون بیان دانشگاه و برگه رو جلوی خود دانشجو تصحیح کنن...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">یا علی...</font></div> text/html 2014-01-13T10:50:18+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان اطلاعیه نمرات استاتیک (استاد طالبی) http://qutmechanics.mihanblog.com/post/461 برای دریافت نمرات <a href="http://www.uplooder.net/img/image/99/2e76fdfbdb3c79e6dfea09c1f6d84690/13012014513.jpg" target="" title="">اینجا </a>را کلیک کنید<br> text/html 2014-01-13T10:47:25+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان اطلاعیه نمرات طراحی اجزا 2 (استاد طالبی) http://qutmechanics.mihanblog.com/post/460 برای دریافت نمرات <a href="http://www.uplooder.net/img/image/9/a96685e40d1042b910053e91c76055c6/13012014512.jpg" target="" title="">اینجا </a>را کلیک کنید text/html 2014-01-13T10:45:56+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان اطلاعیه نمرات دینامیک ماشین(استاد طالبی) http://qutmechanics.mihanblog.com/post/459 برای دریافت نمرات <a href="http://www.uplooder.net/img/image/83/ec324449a446951be6e5b5c0dcf20819/13012014511.jpg" target="" title="">اینجا</a> را کلیک کنید<br>