دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم این وبلاگ جهت ارتباط و اطلاع رسانی میان دانشجویان مکانیک دانشگاه صنعتی قم ایجاد شده است. http://qutmechanics.mihanblog.com 2014-10-31T00:11:57+01:00 text/html 2014-10-30T15:46:52+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان جزوه آزمایشگاه مبانی مهندسی برق استاد بیگدلو http://qutmechanics.mihanblog.com/post/512 <a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=e3e4b6c2ef2aff98732e1461f2e69398" target="_blank" title="">دانلود</a><br>استاد گفتن جلسه آینده جزوه همراهتون باشه!<br> text/html 2014-10-28T18:30:35+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان تمرین سری اول کنترل اتوماتیک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/511 <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><font color="#660000">تمرین های سری اول درس&nbsp;</font><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(102, 0, 0); "> </span><font color="#660000"><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(102, 0, 0); ">کنترل اتوماتیک</span></font><span style="background-color: rgb(51, 51, 255); "> </span></font><br></font></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><a href="http://cld.persiangig.com/download/niQkkWjuWm/Excersie1_Control.pdf/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">.:دریافت فایل:.</span></a></p><p dir="RTL" style="margin-bottom:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:normal; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center">تحویل: 20 آبان<a href="http://cld.persiangig.com/download/niQkkWjuWm/Excersie1_Control.pdf/dl" target="_blank" title=""><span style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"><br></span></a></p> text/html 2014-10-27T14:48:01+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان اطلاعیه http://qutmechanics.mihanblog.com/post/509 <br><a href="http://www.uplooder.net/img/image/69/a142a0b212676e0baa679d07f1d9e3fb/3(1).jpg" target="" title=""><img src="http://www.uplooder.net/img/image/69/a142a0b212676e0baa679d07f1d9e3fb/3(1).jpg" alt="" align="absmiddle" height="500" hspace="0" vspace="0" width="697" border="0"></a><br><br>+ اطلاعیه فوق&nbsp; پس از تایید انجمن بارگذاری شد<br> text/html 2014-10-12T14:40:04+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان دانلود کتاب مقاومت مصالح پیشرفته بورسی - زبان اصلی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/507 <div align="center"><div><div style="direction: ltr;"><font size="6"><img src="http://images.betterworldbooks.com/047/Advanced-Mechanics-of-Materials-9780471438816.jpg" alt="" border="0" align="left" height="260" hspace="0" vspace="0" width="210"><span style="background-color: rgb(153, 102, 51);"><font face="impact"> <font color="#C0C0C0"><span style="background-color: rgb(102, 51, 0);">Advanced Mechanics of Materials</span></font></font></span></font><span style="background-color: rgb(153, 102, 51);"><span style="background-color: rgb(153, 51, 0);"> </span><font size="3"><b><br></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5"><font size="3">Arthur P.Boresi </font>6th Edition</font></span></font></span><br><div><a href="http://cld.persiangig.com/download/ZJRgyBWCzq/Boresi%20-%20Advanced%20mechanics%20of%20materials%206th.pdf/dl" target="_blank" title=""><b style="direction: rtl;"><font size="5">دانلود</font></b><font size="5"><b> </b><font size="2">نسخه زبان اصلی</font></font></a><br><br></div><div><font style="direction: ltr;" size="2"><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">توجه: </span></font>کتاب فوق <u>ناقص</u> می باشد؛ </font><font style="direction: ltr;" size="2"><font style="direction: ltr;" size="2">(حدود 200 صفحه نسبت به نسخه اصلی کمتر دارد)</font> سایت های ایرانی نیز همین کتاب را برای دانلود قرار داده اند، من در سایتهای خارجی نیز نتوانستم لینک دانلود رایگانی برای نسخه کامل این ویرایش گیر بیاورم. دوستانی که تمایل زیادی برای استفاده از کتاب ویراست 6 دارند، می توانند از<b><font color="#CC0000"> <a href="http://www.doc88.com/p-2052997903233.html" target="_blank" title="">این لینک</a> </font></b>(که یک سایت چینی یا ژاپنی هست!) به <u>متن کامل کتاب</u> <u>به صورت آنلاین </u>دسترسی داشته باشند. <br><br>توصیه استاد این است که از نسخه ویراست 5 که تغییرات کمی نسبت به نسخه جدیدتر دارد استفاده شود.</font><br></div></div></div><div><br></div><br><br><hr><br><img src="http://online-book7.persiangig.com/Mechanics/Mechanics%20of%20Material/pics/Arthur%20P.Boresi%20%2C%20Richard%20J.%20Schmidt%20%2C%20Omar%20M.%20Sidebottom%20_%20Advanced%20Mechanics%20of%20Materials%205th%20Edition%28WWW.ONLINE-BOOK.BLOGFA.COM%29.jpg" alt="" border="0" align="right" height="239" hspace="0" vspace="0" width="193"><font size="6"><span style="background-color: rgb(153, 102, 51);"><font face="impact"> <br><font color="#999999"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">Advanced Mechanics of Materials</span></font></font></span></font><span style="background-color: rgb(153, 102, 51);"> <font size="3"><b><br></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5"><font size="3">Arthur P.Boresi </font>5th Edition<br><br><a href="http://cld.persiangig.com/download/CDimV82buP/Boresi%20-%20Advanced%20mechanics%20of%20materials%205%20ed.pdf/dl" target="_blank" title="">دانلود <font size="2">نسخه زبان اصلی</font></a><br><font size="3">(ویرایش 5)</font><br><br><br><br><br><br><br></font></span></font></span></div> text/html 2014-10-08T11:05:43+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان تمرینات ارتعاشات سری اول http://qutmechanics.mihanblog.com/post/505 <a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=49f51b7c49653d09a69d423b439b22ed" target="" title="">download</a> text/html 2014-10-05T13:13:51+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان دوره مقدماتی و پیشرفته Piping http://qutmechanics.mihanblog.com/post/504 <a href="http://www.uplooder.net/img/image/56/452b4b058d1859fe883e10c8252df008/1.jpg" target="" title=""><img src="http://www.uplooder.net/img/image/56/452b4b058d1859fe883e10c8252df008/1.jpg" alt="" align="absmiddle" height="496" hspace="0" vspace="0" width="705" border="0"></a><br><br><br><a href="http://www.uplooder.net/img/image/81/e3ab1ea80937d6521f29f352e692735d/2.jpg" target="" title=""><img src="http://www.uplooder.net/img/image/81/e3ab1ea80937d6521f29f352e692735d/2.jpg" alt="" align="absmiddle" height="495" hspace="0" vspace="0" width="705" border="0"></a><br><br><font face="impact"><b><font size="5">نمونه مدرک</font></b></font><br><br><a href="http://www.uplooder.net/img/image/2/8e3bb39dc50475c928d4412362dccae5/img024.jpg" target="" title=""><img src="http://www.uplooder.net/img/image/2/8e3bb39dc50475c928d4412362dccae5/img024.jpg" alt="" align="bottom" height="491" hspace="0" vspace="0" width="697" border="0"></a><br> text/html 2014-09-26T09:40:55+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان انتخابات انجمن علمی مهندسی مکانیک http://qutmechanics.mihanblog.com/post/503 <a href="http://www.uplooder.net/img/image/32/bcd2a3e758cd579c7e04e265c2ccfdf6/93election_final3.jpg" target="" title=""><img src="http://www.uplooder.net/img/image/32/bcd2a3e758cd579c7e04e265c2ccfdf6/93election_final3.jpg" alt="" align="absmiddle" height="443" hspace="0" vspace="0" width="712" border="0"></a> text/html 2014-09-20T14:05:31+01:00 qutmechanics.mihanblog.com فرشته حیدری دانلود نرم افزار مکانیک جامدات برای گوشی های اندروید Solid Mechanics PLUS 1.0 http://qutmechanics.mihanblog.com/post/502 <div style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">این نرم افزاربی نظیربرای دانشجویان رشته عمران ومکانیک می باشد.نسخهplus این نرم افزار ابزاری سریع برای محاسبه تنش ها</font></span></div><div style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;وکرنش های مهندسی وباچندین نوع بارگذاری مانند دوباره چیدن معادلات وحل برااساس هرمتغیری که شما تعیین میکنید راداراست.درادامه به معرفی سایر ویژگی های آن میپردازیم.</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://siva.comxa.com/up/d36b5821f8af.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;">برای دانلود واطلاع از سایر ویژگی ها به ادامه مطلب بروید</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-09-07T14:34:21+01:00 qutmechanics.mihanblog.com حسین تبریزیان برنامه ی آموزشی رشته مکانیک، دوره کارشناسی http://qutmechanics.mihanblog.com/post/501 <div align="justify"><blockquote><div><br></div></blockquote><div><br><div align="center"><b><font size="2"><font size="3">مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک<br></font></font></b><font size="2"><font size="3">&nbsp;(مصوب وزارت علوم)</font></font><br><br><br><font color="#000066" size="2">اگر برای انتخاب واحد به پ<u>یش نیازها</u> و <u>تعداد واحدها</u> نیاز دارید و </font><font color="#000066" size="2"><font size="2">تا به حال از وبلاگ آقای دکتر تقی زاده -مدیرگروه- دانلود نکردید به این آدرس بروید:</font></font><br><br></div><div align="center"><b><font size="2"><a href="http://www.jahann.blogsky.com/1392/03/05/post-4/" target="_blank" title="">لینک دانلود</a></font></b><br></div></div></div> text/html 2014-08-16T09:13:26+01:00 qutmechanics.mihanblog.com مائده دانائیان آلبومی جذاب برای سیالاتی ها http://qutmechanics.mihanblog.com/post/500 در سال 1982 میلتون ون دایک دانشمند علم مکانیک سیالات و استاد دانشگاه استنفرد امریکا،کتابی مشتمل بر 400تصویر از حرکت سیالات در محیط آزمایشگاهی،جمع آوری کرد و آن را تحت عنوان آلبوم حرکت سیال به چاپ رسانید.تصاویر مورد استفاده در این کتاب به تدریج و توسط دانشمندان علم مکانیک سیالات در سراسر دنیا جمع آوری شده بود و فصل های متفاوتی در مورد حرکت سیال با سرعت مادون صوت،صوت و مافوق صوت،شوک ها،گردابه و ورتکس ها،نقطه بیداری و جدایش سیال؛و تا حدودی لایه ی مرزی در حد آزمایشگاهی و امکانات قرن 20م قابل مشاهده است.<div><div>در زیر هر عکس عنوان،نام عکاس،سال تهیه و تا حدودی از شرایط آزمایش توضیح داده شده است.</div></div><div>این آلبوم مهیج و جذاب و دیدنی رو از&nbsp;<a href="http://4-engineer.blogfa.com/tag/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA" target="_blank" title="">اینجا</a>&nbsp;دانلود کنید.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.featflow.de/album/vanDyke/coverpage.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.featflow.de/album/vanDyke/page3.gif" alt=""></div> text/html 2014-08-03T12:21:40+01:00 qutmechanics.mihanblog.com فرشته حیدری همه جزوات ارشد مکانیک پارسه http://qutmechanics.mihanblog.com/post/498 <div style="text-align: right;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><font color="#ff99ff"><a href="http://s2.picofile.com/file/7791285585/Jozavat_Parse.rar.html" target="_blank" title="" style="font-size: medium;">کل13جزوه</a></font></div><div style="text-align: right;">شامل دروس:</div><div>ارتعاشات</div><div>انتقال حرارت</div><div>ترمودینامیک</div><div>دینامیک</div><div>زبان تخصصی</div><div>زبان عمومی</div><div>کنترل</div><div>معادلات دیفرانسیل</div><div>ریاضیات مهندسی</div><div>مکانیک جامدات1</div><div>مکانیک جامدات2</div><div>مکانیک جامدات3</div><div>مکانیک سیالات</div> text/html 2014-06-16T03:28:44+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان جزوه درس کنترل آلودگی محیط زیست (اصلاح شده)...! http://qutmechanics.mihanblog.com/post/497 <div align="center"><font color="#FF0000" size="4">جزوه درس کنترل آلودگی محیط زیست (اصلاح شده)</font><br><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=d1f7ac6e6caa4c1ea8cf7b03edc8b7a5" target="_blank" title="">دانلود</a><br></div> text/html 2014-06-15T11:50:39+01:00 qutmechanics.mihanblog.com فرشته حیدری محاسبات آنلاین چرخدنده ها http://qutmechanics.mihanblog.com/post/496 <font size="3" color="#33ccff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zakgear.com/Split_gear.jpg" alt="">&nbsp;<a href="http://www.zakgear.com/helicalgearmodels.html" target="_blank" title="">Spur and Helical Gear calculator</a></font><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tke.ir/static/eng-tools/tools_img/Stepan_Lunin_bevel_1.gif" alt="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.zakgear.com/Spiral_bevel_calculator.html" target="_blank" title="">Spiral Bevel calculator</a></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><font size="3" color="#33ccff"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font size="3" color="#33ccff"><o:p></o:p></font></span></p><div><font color="#33ccff" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zakgear.com/Involute_equation_1s.jpg" alt="">&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.zakgear.com/involute.html" target="_blank" title="">Involute calculator</a></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zakgear.com/Gear_pin_dimension.jpg" alt=""><a href="http://www.zakgear.com/Over_Pins.html" target="_blank" title="">Dimensions over(under)pins,balls or wire for an involute gear</a></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font size="3" color="#33ccff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zakgear.com/spline_shaft.JPG" alt="">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.zakgear.com/External_Spline_IN.html" target="_blank" title="">Spline stress calculation</a></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2014-06-10T03:25:23+01:00 qutmechanics.mihanblog.com فرشته حیدری نمونه سوالات مکانیک شکست http://qutmechanics.mihanblog.com/post/495 <font size="2">سوالاتی که دکتر راستی پیشنهادکردند:</font><br><div><a href="http://saue.comule.com/up/0ba2648acd23.jpg" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2">نمونه1</font></a></div><div><font color="#3366ff" size="2"><br></font></div><div><a href="http://saue.comule.com/up/db4955263e6c.jpg" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2">نمونه2</font></a></div> text/html 2014-06-08T03:09:23+01:00 qutmechanics.mihanblog.com محمد حسین سلیمیان قابل توجه بروبچه های انتقال حرارت استاد حاج علی گل! http://qutmechanics.mihanblog.com/post/494 همون طور که میدونید فصل 6 از روی اینکورپرا نیست!<br>از روی فصل 2 کتاب انتقال حرارت جابه جایی&nbsp; Bejan!<br>اینم لینک <a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=87253f15c97b1647e97bec9a51b6b03b" target="" title="">دانلود</a>.<br>امیدوارم به کار بیاد :)<br>یا علی<br>